फेरि सुनसान भयो उपत्यका (फोटो कथा)

sf7df8f}F $ ebf} M l;+xb/af/ cufl8sf] ;'g;fg ;8s sf7df8f}F pkTosfsf lhNnf k|zf;g sfof{nox?n] a'waf/ /flt [email protected] ah]b]lv lgif]wf1f u/]kl5 laxLaf/ ;'g;fg b]lvPsf] l;+xb/af/ cufl8sf] ;8s . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

काठमाडौं,४ भदौ । तीन महिनासम्म लामो लकडाउन पछि केहि दिन खुल्यो लकडाउन । तर लकडाउन खुलेसंगै कोरोनास संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि पुनः ठाउँठाउँ निषेधाज्ञ जारी गरि रहेको छ । त्यसैगरी काठमाडौंका उपत्यकामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सडक आजदेखि फेरि सुनसान भएको छ ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा लगाएकाले सडकमा अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारी साधन चलेका छैनन् । औषधी र खाद्यान्नबाहेक अन्य पसल पनि खुलेका छैनन् ।

सडकमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ । सवारी साधन चलाउने र पैदलयात्रा गर्नेलाई पनि उनीहरुले सोधखोज गरिरहेका छन् । अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्किनेलाई कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

 

Leaderboard Banner

फोटोः रासस

Leaderboard Banner

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया