पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी (हेर्नुहोस् तीन फोटोमा)

ef]hk'/sf] ko{6sLo:yn d}o'Ëdf 8fF8fdf /x]sf] xfF; kf]v/L . h'g :yfgsf] cjnf]sgsf] nflu ;of+}sf] ;ªVofdf ko{6s k'Ug] ub{5g . d}o'Ë8fF8f ef]hk'/ ahf/af6 * sf]z 6f9f /x]sf] 5 eg], ;d'Gb|L ;txaf6 # xhf/ ### ld6/ prfOdf cjl:yt /x]sf] 5 . t:jL/ o'j/fh lji6, ef]hk'/ k|b]z gDj/ ! /f;;

भोजपुरको पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी । जुन स्थानको अवलोकनको लागि सयांैको सङ्ख्यामा पर्यटक पुग्ने गर्दछन् । मैयुङ्गडाँडा भोजपुर बजारबाट ८ कोश टाढा रहेको छ भने, समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ३३३ मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ ।

पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी

भोजपुरको पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी । जुन स्थानको अवलोकनको लागि सयांैको सङ्ख्यामा पर्यटक पुग्ने गर्दछन् । मैयुङ्गडाँडा भोजपुर बजारबाट ८ कोश टाढा रहेको छ भने, समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ३३३ मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ ।

Leaderboard Banner

पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी

भोजपुरको पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी । जुन स्थानको अवलोकनको लागि सयांैको सङ्ख्यामा पर्यटक पुग्ने गर्दछन् । मैयुङ्गडाँडा भोजपुर बजारबाट ८ कोश टाढा रहेको छ भने, समुन्द्री सतहबाट ३ हजार ३३३ मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ ।

तस्वीर युवराज विष्ट, भोजपुर प्रदेश नम्वर १ रासस

 

Leaderboard Banner

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया