सबै नेपालीको अनुहार उज्यालो छाउने गरी बजेट आउछ : अर्थमन्त्री

ljlgof]hg ljw]os l;4fGt / k|fyldstfdf 5nkmn ul/of]; k|:tfj k|:t't ;+3Lo ;+;b ejg gofF ag]Zj/df z'qmaf/ a;]sf] k|ltlglw;efsf] a}7sdf cy{dGqL 8f o'j/fh vltj8f cfj @)&^–)&& sf] nflu ljlgof]hg ljw]ossf l;4fGt / k|fyldstf ;DaGwdf -s/ k|:tfj afx]s_ 5nkmn ul/of]; eGg] k|:tfj k|:t't ug'{x'Fb} . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;

अर्थमन्त्री  युवराज खतिवडाले नेपाली जनताको अनुहार उज्यालो पार्ने बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिनु भएको छ । सघीय संसद प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) भएको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले नेपाली जनता खुसि हुने   गरी बजेटले प्राथमिकता बोकेको बताउनु भएको छ ।  कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य ।’ ‘सबै नेपालीको अनुहार जहाँ उज्यालो देखिन्छ त्यहीँ हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। खास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन खोज्यो भने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन’, उहाले बताउनु भयो ।। अर्थमन्त्रीले     , वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अन्तर प्रदेशबीचको सन्तुलन कायम गरिने बताउनु भएको छ  ।’  ।  बजेटको आकार ठूलो भए पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गरेन भने कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती हुने कुरालाई मनन गरी निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने पाटोलाई पनि बजेटले ध्यान पुर्‍याउने उनले प्रतिबद्धता जनाउनु  भयो । ।  । तीन दिनसम्म चलेको प्री-बजेट छलफलमा आएका सांसदका सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीले बिभिद प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । विधेयकका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई एकीकृत गरी सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनु भयो ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया